Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA „MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie ”Miechowicka Grupa Biegowa”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ‒ Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bytom.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bytom i województwa śląskiego.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa oraz umów międzynarodowych.

4. Stowarzyszenie może używać pieczęci, symboli i znaków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

§ 3

1. Stowarzyszenie jako organizacja posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Cele Stowarzyszenia:

a) popularyzacja biegania i innych form aktywności sportowej

b) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki

c) rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,

d) propagowanie zdrowego stylu życia

e) integrowanie osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością poprzez sport

f) promocja Bytomia i dzielnicy Miechowice

g) integrowanie społeczności lokalnej poprzez sport

h) edukacja lokalnego społeczeństwa w zakresie kultury fizycznej, sportu i zdrowia

i) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

j) propagowanie zasad fair play

k) ochrona środowiska lokalnego

l) działalność charytatywna

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych

b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (zawody, festyny, konkursy, zloty)

c) organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacji fizycznej, szkoleniowo-rekreacyjnych, metodyczno-szkoleniowych oraz różnorodnych form obozownictwa, w tym obozy sportowo-rekreacyjne, rehabilitacyjne

d) organizowanie bazy sportowej

e) organizowanie seminariów, spotkań, konferencji, szkoleń, treningów, akcji społecznych

f) poszukiwanie talentów sportowych

g) wspieranie finansowe i pozafinansowe oraz promowanie utalentowanej młodzieży

h) angażowanie lokalnej społeczności w działania związane ze sportem

i) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

j) realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji zalecanych przez władze państwowe i samorządowe różnego szczebla

k) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,

l) prowadzenie działalności gospodarczej a w szczególności działalności w zakresie organizacji imprez sportowych

m) pozyskiwanie funduszy na cele statutowe

n) reklamę.

§ 8

Stowarzyszenie podejmuje w szczególności:

a) współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, środkami masowego przekazu,

b) organizowanie spotkań, seminariów, eventów, imprez masowych,

c) współpracę z firmami i przedsiębiorstwami,

d) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 9

Zakres działalności, o której mowa w §7 i §8 Stowarzyszenie może prowadzić jako odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

d) sympatyków.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna zamieszkała w Bytomiu, niepozbawiona praw publicznych, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. W szczególnych przypadkach Zarząd będzie rozpatrywał deklaracje indywidualnie i może odstąpić od spełnienia warunku zamieszkania na terenie Bytomia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, jednostki administracji publicznej, a także inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, apropbujące cele statutowe Stowarzyszenia i zobowiązujące się wspierać działalność Stowarzyszenia finansowo, merytorycznie lub organizacyjnie. Osoba prawna, jednostka administracji publicznej lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jest reprezentowana przez upoważnionego pisemnie przedstawiciela.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub sportu, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

7. Członkiem sympatykiem mogą zostać osoby niepełnoletnie. Osoba poniżej 16 roku życia może zostać członkiem sympatykami, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi.

§ 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) wyrażania opinii i składania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

§ 13

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

c) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

d) regularnego opłacania składek członkowskich oraz wpisowego.

§ 14

1. Członkowie wspierający, honorowi i sympatycy nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.

2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

3. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi i sympatycy są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

* nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy

* rażącego naruszenia zasad statutowych,

* nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

* braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

* w sytuacji utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

* w przypadku utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

c) śmierci członka.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dojdzie do skutku z powodu braku kworum, to w drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, niezależnie od ilości głosujących członków.

2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

3. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani do władz na więcej niż jedną kadencję.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

* z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,

* z głosem doradczym – członkowie wspierający, rzeczoznawcy i zaproszeni goście.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

a) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b) uchwalanie statutu i jego zmian,

c) uchwalanie i zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia,

d) wybór członków Władz Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,

f) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i preznaczeniu jego majątku,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

i) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

4. Zwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy z własnej inicjatywy.

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej wysłanej na telefon komórkowy co najmniej 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek członków Komisji Rewizyjnej, podjęty w składzie co najmniej ½ członków,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem miesiąca od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 19

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Zarząd może ze swojego grona wybrać Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

4. W przypadku gdy liczba członków Zarządu nie przekracza 7 osób możliwe jest uzupełnienie składu w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu, za zgodą Komisji Rewizyjnej.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje i organizuje dowolny członek Zarządu.

6. Zarząd podejmuje decyzje i rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach pozostających w jego kompetencjach na drodze uchwały.

7. Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia za czynności w związku z pełnioną funkcją.

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b) realizowanie celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku trwałego

f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

g) organizowanie i planowanie działalności gospodarczej,

h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie),

j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

k) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

l) ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego oraz trybu ich pobierania,

m) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

2. Zarząd może udzielić prokury do reprezentowania i działania w imieniu Stowarzyszenia, samodzielnej lub łącznej. Do udzielenia prokury wymagana jest jednomyślna uchwała wszystkich członków Zarządu. Odwołanie prokury następuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

3. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach sądowych i pozasądowych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub prokurent.

Komisja Rewizyjna

§ 21

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Komisja wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. kontrolowanie działalności Zarządu,

c. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji, a w uzasadnionych przypadkach do Walnego Zgromadzenia Członków o uchylenie uchwał Zarządu,

d. przeprowadzania co najmniej raz na 12 miesięcy kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu, zgodności działalności Władz Stowarzyszenia ze statutem uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

e. bieżącej kontroli ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa, w tym badanie rachunków zysków i strat,

f. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

g. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

h. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział V – Majątek i gospodarka finansowa

§ 23

** Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) wpisowe i składki członkowskie

b) darowizny, zapisy i spadki oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej (zbiórki publiczne)

c) dotacje, subwencje, udziały i lokaty

d) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

e) dochody z własnej działalności gospodarczej

f) dochody z majątku Stowarzyszenia.

** Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

** Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów.

§ 25

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. Statut został przyjęty uchwałą Założycielskiego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia odbytego 19 października 2014 roku w Bytomiu.